Sveiser

Kjerneopplysninger

Definisjon

 • Ansatte som regelmessig bruker sveising i sitt arbeid

Mulig eksponering

Fysisk

Kjemisk

 • Sveiserøyk består av gasser og metalloksydpartikler
  • Av metalloksidpartikler utgjør jernoksider de kvantitativt vanligste
   • Størrelsen på disse er slik at 50% når ned i de små bronkier, mens 35% kan nå alveolene
   •  Nikkel- og kromforbindelser inngår i en rekke legeringer og overflatebehandlinger og har vært viet størst interesse som mulige karsinogener og stoffer som kan sensibilisere i forhold til allergi. Det er vist at sveising på slike metaller kan avgi skadelige heksavalent krom
   • Bly kan forekomme ved sveising eller skjæring av metall belagt med blyholdig maling
  • De viktigste gasser som dannes under sveising er oson, nitrogenoksyder og karbonmonoksyd
   • Ozon dannes som resultat av UV-stråling og mengden påvirkes av UV-stålingens intensitet og bølgelengde, materialet som benyttes og bruk av eventuelle gasser i prosessen. Konsentrasjonen topper seg under selve sveisingen og  faller raskt i "pausene" og er helt avhengig av avstanden til prosessen. Dette betyr at gjennomsnittsmålinger kan være irrelevant
   • Nitrogenoksyder oppstår ved oksydering av atmosfærisk nitrogen. Primært oppstår nitrogenmonoksyd, som er lavtoksisk, men oksyderer videre i romtemperatur til dioksyd og peroksyd som er mer aktiv. Kun i dårlig ventilerte områder kan en forvente høye konsentrasjoner
   • Karbonmonoksyd dannes ved gassveising hvor karbondioksyd inngår som komponent
   • En lang rekke andre gasser kan dannes ved sveising på bakgrunn av overflatebehandlinger, tilstedeværelse av avfettingsstoffer (alifatiske hydrokarboner) eller urenheter i metallet

Annet

 • Ulykker, eksplosjoner, branner

Mulige arbeidsrelaterte sykdommer

 • Lunge
  • Asfyksi under sveising kan oppstå på grunn av fortrengning av oksygen ved gasser som blir brukt i prosessen (for eksempel edelgasser)
  • Metallfeber (metal fume fever) er en tilstand som er klassifisert under gruppen inhalasjonsfeber i likhet med farmers lung, luftfuktersyke og organisk støvsyndrom og er en ikke-allergisk reaksjon som kjennetegnes ved skjelvinger, muskel- og leddsmerter og lav feber. Sterkere eksponering kan utløse brystsmerter, magesmerter og oppkast. Symptomene kommer typisk etter 2-4 timers eksponering og oftest ved sveising av sinkholdige (galvaniserte) materialer. Symptomene er oftest helt borte etter 24 timer. I ulike spørreundersøkelser angir fra 10-31%  av sveisere at de har hatt slike episoder en eller flere ganger. En kjenner ikke mekanismen bak slike reaksjoner
  • I 3 kasuistikker er sveiserøyk diskutert som mulig disponerende faktor ved pneumoni og utvikling av fatal pneumokokksepsis (MSIS-rapport uke 4, 2001). En diskuterer om toksiske effekter av metalloksyder  på lungevev og advarer mot å bagatellisere tilstanden metallfeber. STAMI vurderte behovet for pneumokokkvaksine hos sveisere i 2013 og fant ikke grunn til å anbefale dette generelt1.
  • Toksisk pneumonitt og hypersensitivitets pneumonitt er en klinisk tilstand hvor også røntgen viser lungeforandringer
   • Sveising på legeringer hvor kadmium inngår er antatt den farligste faktoren ved toksisk pneumonitt. Problemet er at sveiseren ikke på forhånd vet sammensetningen av materialet
   • Hypersensitivitets pneumonitt fordrer tidligere eksponeringer for agens og typisk vil selv lavere konsentrasjoner senere forårsake symptomer
  • De fleste studier som har målt lungefunksjon rett etter sveising finner ingen forandringer. Også tverrsnittsstudier på sveisere viser normale verdier hos sveisere ved spirometri. Noen få longitudinelle studier er gjort og disse viser økt bronkial obstruksjon og redusert lungefunksjon over tid
  • Yrkesbetinget astma blant sveisere er vist økt i flere studier og høyest blant sveisere i skipsindustrien hvor forekomsten er observert til ca 1%. Det er reist kritikk mot noen av disse studiene da det er usikkert om det er sveisingen i seg selv eller om det er andre arbeidsmiljøfaktorer i disse bransjene som forårsaker astma
  • Lungesiderose med avleiringer av jernoksyder i alveolene vil en regne med å finne hos noen sveisere etter 5 år i yrket og relativt ofte etter 15 år. En er i tvil om siderose er et forstadium til den noe økte forekomsten av lungefibrose som man kan finne etter mange års eksponering eller om det er to uavhengige tilstander
  • Lungekreft er oppgitt til å være ca 30% hyppigere blant sveisere sammenlignet med normalbefolkningen2. Eksponering for nikkel og krom kan være årsaken, man andelen av røykere er også høyere blant sveisere. Mange sveisere har blitt utsatt for asbest, og mesotheliomer forekommer også hyppigere (SIR 1,79)2. En overhyppighet av nyrekreft er også påvist. (SIR 1,25).2
 • Redusert sædkvalitet kan være forårsaket av sveising på rustfritt stål, men data er usikre
 • Neuropsykologiske defekter som redusert korttidshukommelse, konsentrasjonsevne og finere motoriske funksjoner kan være assosiert med sveisearbeid på aluminium eller mangan, men data er usikre
 • Muskel-skjelettplager forekommer hyppigere blant sveisere3
 • Hudkreft forekommer ikke hyppigere blant sveisere sammenlignet med andre yrkesgrupper. Det er ikke uvanlig å finne hudområder med erythem i halsområdet eller bak ørene på sveisere (reflektert stråling)
 • Øyeskader blant sveisere er enten som følge av sprut/gnister fra metallspon eller fra UV-stråling. Sistnevnte kommer typisk etter 4-6 timer med kløe, svie, fotofobi og renning fra øynene. Også økt forekomst av pterygium er observert. Alle disse tilstander skulle kunne være mulige å forebygge ved bruk av verneutstyr
 • Larmskader

Helseovervåking

Arbeidstakeren

Arbeidsplassen

 • Opplæring av arbeidstakere og kun bruk av kvalifiserte arbeidstakere må sees på som et av de viktigste HMS-tiltak ved arbeidsplasser hvor sveiseprosesser pågår
 • Medisinsk begrunnelse for bruk av verneutstyr kan kanskje øke bruken av verneutstyr
 • Oppbevaring av ulike gasser krever særskilte forhåndsregler
 • Forkriften, som nevnt under, pålegger arbeidsgiver å utføre atmosfæriske målinger som ledd i risikovurdering av arbeidsplassen.
 • Støykartlegging og tiltak.

Illustrasjoner

Bilder

 • Pterygium

Kilder

Relevante lover og forskrifter

Referanser

 1. Lie A, Skogstad M. Bør sveisere tilbys pneumokokkvaksine? Ramazzini 2013;(1):4-5.
 2. Pukkala E, Martinsen JI, Lynge E, Gunnarsdottir HK, Sparen P, Tryggvadottir L, et al. . Occupation and cancer - follow-up of 15 million people in five Nordic countries. Acta Oncol 2009; 48: 646-790.
 3. NOA - nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse. Arbeidsmiljø og helse - slik norske yrkesaktive opplever det. Hovedrapport. Oslo: STAMI; 2008. Rapport No.: 16.

Fagmedarbeidere

 • Knut Jørgen Arntzen, bedriftslege
 • Arve Lie, overlege, STAMI

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.