Selger

Kjerneopplysninger

Definisjon

 • Alle typer selgere, men hovedsakelig de med oppsøkende virksomhet.

Mulig eksponering

Fysisk

 • Mangel på fysisk aktivitet
 • Ensidig sittestilling (bilkjøring)
 • Høy frekvent elektromagnetisk felt fra mobiltelefon (se under dokumentasjon)

Psykososialt

 • Overtid
 • Ubekvem arbeidstid
 • Mye borte fra hjemmet
 • Prestasjonskrav, salgspress
 • Avvisning fra kunder
 • Isolasjon i forhold til resten av organisasjonen
 • Statistisk kommer selgere dårlig ut på levekårsundersøkelsen mht jobbtilfredshet og jobbtrivsel1

Annet

 • Livsstilfaktorer
  • Høy andel med røykere
  • Uregelmessig kosthold
  • Mye ferdigmat
  • Manglende mulighet til regelmessig fysisk aktivitet (organisert idrett)
  • Stor eksponering for miljøer hvor alkohol brukes mye
 • Ulykker
  • Trafikkulykker

Mulige arbeidsrelaterte sykdommer

 • Ischemisk hjertesykdom forekommer noe hyppigere blant selgere som yrkesgruppe, og studier peker på uheldige livsstilfaktorer som også er tilstede i denne gruppen snarere enn klassiske arbeidsmiljøfaktorer
 • Lave ryggsmerter er kjent økt hos yrkesaktive som tilbringer mye tid i bil.
 • På yrke- og dødelighetsstatistikken kommer selgere nokså gjennomsnittlig ut både på total dødelighet og på årsaksspesifikk dødelighet for tidsrommet 1990-20002.

Helseovervåking

Arbeidsplassen

 • Informasjon om livsstilfaktorer (røyking, kosthold og fysisk aktivitet) og disses effekt på helse
 • Legge forhold til rette for fysisk aktivitet
 • Fellesskapsbevarende tiltak som medarbeidersamtaler, tilgjengelige fellesmøter og andsre tiltak som kan bedre lav jobbtilfredshet.1

Dokumentasjon

 • Høy frekvent elektromagnetisk felt fra mobiltelefoner og mulige helseeffekter er mye omtalt i media og det finnes et uttall publikasjoner. WHO har gitt faktablad på ulike språk som er nyttige og finnes på internett. Statens strålevern har også lagt ut informasjon på nett om dette. En kan dele inn mulige effekter i 3 grupper: risiko for kreft, andre helseeffekter og innvirkning på medisinsk teknisk utstyr
  • Epidemiologisk studier taler for at det ikke er en sammenheng mellom utvikling av tumor cerebri og mobiltelefoni. Eksperimentelle dyreforsøk antyder en mulig sammenheng, men en er usikker på om dette har noen betydning for mennesker
  • Av andre helseeffekter er økt hodepine hos mobiltelefonbrukere kanskje best dokumentert. Slik hodepine blir redusert ved bruk av ulike typer handsfree-løsninger. Det spekuleres i om det er oppvarming i seg selv som kan være mekanismen bak dette. Det er gjort ulike studier hvor en har undersøkt en mulig effekt på blant annet EEG under ulike betingelser, melatonin-utskillelse, hypofysehormon-utskillelse uten at resultatene peker i en entydig retning. Patofysiologien bak og kanskje også eksistensen av en tilstand kalt "radio frequency disease" eller el-allergi er usikker
  • Det er klart at GSM telefoner kan innvirke på ulike typer elektroniske apparater inklusiv medisinsk elektronisk utstyr som for eksempel pacemaker og insulinpumpe
  • Det finnes for øvrig flere studier som viser at mobiltelefoni under bilkjøring øker sjansen for ulykker.

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Referanser

 1. NOA - nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse. Arbeidsmiljø og helse - slik norske yrkesaktive opplever det. Hovedrapport. Oslo: STAMI; 2008. Rapport No.: 16.
 2. Borgan J. Yrke og dødelighet 1960-2000. Statistisk Sentralbyrå; 2009. Rapport No.: 5.

Elektroniske databaser

Fagmedarbeidere

 • Knut Jørgen Arntzen, bedriftslege

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.