Renholder

Kjerneopplysninger

Definisjon

 • Gjelder arbeidere innenfor generell daglig renhold
 • Renhold av produksjonslokaler eller spesialutstyr hvor potensielle kjemiske produkter er brukt, må vurderes spesielt

Yrkesstatistikk

Antall sysselsatte i yrket (2008)

 • Omlag 40000 sysselsatte og som produserer omlag 29000 årsverk1.
 • Omlag 70% er kvinner1

Arbeidsmiljø og helseplager

Renholdere er en av yrkesgruppene med mest yrkesrelaterte plager2. Det dreier seg om:

 • Arbeidsrelatert sykefravær, fysisk utmattelse, dårlig fysisk arbeidsevne.
 • Plager fra nakke og skuldre, rygg, armer og bena, hudplager og psykiske plager (angst-rastløshet)
 • Relativt lav jobbtilfredshet
 • Overhyppighet av uføretrygd blant renholdere på norske helseforetak(5,8% blant renholdere hvert år mot 1,8% for helseforetakene totalt)3

Mulig eksponering

Fysisk

Kjemisk

Mulige arbeidsrelaterte sykdommer

 • Irritativt eksem, allergisk kontakteksem ( Hudsykdom, mistenkt yrkesbetinget )
 • Muskel- skjelettlidelser ( Mistenkt arbeidsrelaterte muskel-skjelett lidelser )
  • Case-control studier ved ortopediske avdelinger viser at renholdspersonell er signifikant overrepresentert sammenlignet med andre yrkesgrupper blant pasientene som har belastningslidelser i overekstremitetene
  • Studie med MR og elektrofysiologiske målinger viser at renholdspersonell sammenlignet med andre yrkesgrupper har subkliniske skader på nervus medianus, funn som kan være forstadier til carpal tunell syndrom
 • Astma ( Mistenkt yrkesbetinget astma )
  • Det finnes en rekke studier som viser sannsynlig yrkesbetinget astma som resultat av eksponering på en rekke kjemiske komponenter fra vaskemidler

Helseovervåking

Arbeidsplassen

 • Datablad på alle kjemiske midler brukt i arbeidsprosessen bør innhentes, være lett tilgjengelig og brukes
 • Alle arbeidsprosesser bør vurderes i forhold til behov for verneutstyr som for eksempel hansker, beskyttelse av udekket hud og vernebriller
 • Fuktighetskremer bør være lett tilgjengelig for de ansatte gjennom hele arbeidsdagen
 • Kartlegging av ergonomiske sider ved rengjøringen bør gjøres for å redusere ensidig og tung belastning

Kilder

Relevante lover og forskrifter

Referanser

 1. NHO Service. Renhold - Bransjestatistikk 2010-2011
 2. NOA - nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse. Arbeidsmiljø og helse - slik norske yrkesaktive opplever det. Hovedrapport. Oslo: STAMI; 2008. Rapport No.: 16
 3. ECON. Uførepensjonering i helseforetak. 2005.

Fagmedarbeidere

 • Knut Jørgen Arntzen, bedriftslege
 • Arve Lie, overlege, STAMI

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.