Helsearbeider

Kjerneopplysninger

Definisjon

 • Alle profesjoner ved sykehus og andre helseinstitusjoner; samt leger, sykepleiere og hjelpepleiere i primærhelsetjenesten.

Yrkesstatistikk (2010)

 • Totalt antall helsearbeidere er 350.000 hvorav det er:
  • 91.000 sykepleiere
  • 73.000 hjelpepleiere
  • 24.000 leger
  • 18.000 omsorgsarbeidere

Sykefravær (2011)

Legemeldt sykefravær for helse- og sosialtjenester er ca. 8 %.

Arbeidsmiljøbelastninger (SSB 2006)

Leger

 • dårlig inneklima
 • vanskelige lysforhold
 • mangler fleksibel arbeidstid
 • høyt arbeidstempo
 • liten beslutningsautoritet
 • lite styring over pausetid
 • jobbusikkerhet

Sykepleiere

 • rengjørings-/løsemidler
 • dårlig inneklima
 • omorganiseringer
 • arbeid utenom dagtid
 • høyt arbeidstempo
 • lite styring over pausetid
 • lite tilbakemelding

Pleie- og omsorgsarbeidere

 • rengjørings-/løsemidler
 • løft i ubekvem stilling
 • mangler fleksibel arbeidstid
 • lite tilbakemelding
 • lav sosial støtte

Mulige eksponeringer

Fysisk

Kjemisk / biologisk

 • Formalin
 • Løsemidler
 • Narkosegasser
 • Medikamenter (spesielt cytostatika, antivirale midler og antibiotika)
 • Biologiske faktorer (bakterier / virus)

Psykososialt/organisatorisk

 • Skiftarbeid / turnus / Lang arbeidstid
 • Høyt arbeidstempo
 • Vold / trusler om vold / utagerende adferd
 • Konflikter
 • Stress
 • Omorganisering / endring

Helserisiko - mulige arbeidsrelaterte sykdommer

Arbeid i helse- og sosialsektoren dekker et bredt spekter av arbeidsoppgaver; fra tungt fysisk arbeid, via kjemikalie- og smitteeksponering til kontorarbeid. De fleste arbeidsrelaterte sykdommer er således aktuelle. Nedenunder følger en oversikt over de vanligste arbeidsrelaterte sykdommene hos helsearbeidere:

Helseovervåking

Arbeidstakeren

Ved nyansettelse settes det på sykehus krav om:

 • kjent immunstatus i forhold til tuberkulose, og at det eventuelt tas skjermbilde
 • MRSA-testing ved mistanke om mulig smitte

Helseundersøkelse kan være aktuelt relatert til arbeid med:

 • biologiske faktorer
 • kjemikalier
 • stråling
 • støy
 • nattarbeid

Arbeidsplassen

 • Kartlegginger og risikovurderinger av fysisk arbeidsmiljø (arbeidslokaler, inneklima, støy, lys, plassforhold, ergonomi)
 • Kartlegginger og risikovurderinger av kjemisk / biologisk arbeidsmiljø (fareklassifisering, eksponeringsmålinger, spesialventilasjon, stoffkartotek)
 • Kartlegginger og risikovurderinger av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø (verdier, utvikling, arbeidsglede, samspill, omstilling, ledelse)

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Relevante lover og forskrifter

Fagmedarbeidere

 • Nina Skylv, HMS-leder og spes. i arbeidsmedisin
 • Arve Lie, overlege, STAMI

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.