Fiskeoppdretter

Kjerneopplysninger

Definisjon

 • Ansatte i havbruksnæringen inklusiv settefiskanlegg og oppdrett av fisk samt skjell

Yrkesstatistikk

 • Oppdrettsnæringen sysselsetter omlag 3800 personer fordelt på 1500 oppdrettsanlegg(SSB 2009).

Mulig eksponering

Fysisk

 • Vær, vind, kulde og sjø
 • Dykking
 • EGA (ensidig gjentagende arbeid)
  • Spesielt slakting, bearbeiding og pakking  av laks preges av EGA
 • Tunge løft
 • Støy
 • Vått arbeid

Kjemisk

 • Vaksine for fisk som utilsiktet settes i fingre og hender
 • Antibiotika og kjemoterapeutika har tidligere vært formidabel men er på vei ned etter omfattende vaksinasjonsprogrammer
  • Ett tonn antibiotika ble brukt i 1996 og dette er en nedgang på 96% sammenlignet med 1992
  • Oxytetracyclin, trimetorpim/sulfadiaziner og nitrofurazolidonum er de mest benyttede
  • Leveres ublandet i pulverform eller ferdig blandet i foret som pellets/granulat hvorav det siste er å foretrekke da faren for eksponering av ansatte anses som mindre
 • Organiske fosforforbindelser (Neguvon ®, Nuvan ®, kloramin og jodforbindelser (Buffodin®))
 • Desinfeksjonsmidler
 • Impregneringsmidler (til nøter) inneholder løsemidler og organiske tinnforbindelser
 • Kaustisk soda, maursyre og kloramin benyttes ved rengjøring og desinfeksjon
 • Formalin og malakittgrønt brukes infeksjonsforebyggende i settefiskanlegg

Psykososialt

 • Mobbing / trakassering
 • Permitteringer / ustabilt
 • Ung bransje som kan være preget av stadige organisatoriske forandringer (vekst, eierskifte, sesongbetont)
 • Utrygge arbeidsforhold på grunn av (stor) ulykkesrisiko
 • Arbeidstidsordninger / skiftarbeid
 • Sesongarbeid med store krav i perioder
 • Tempokrav påvirker kommunikasjon / samhandling

Annet

 • Ulykker
  • glatte underlag på gangbaner, arbeidsplattformer og kjørebaner
  • ustabilt underlag (flytende)
  • utstyr utsettes for ekstreme og langvarige påkjenninger (vind, salt og bølger)
  • farefull transport til og fra anlegg
  • ut og inn av båt
 • Smittestoffer
 • Risikofylt arbeidsutstyr

Mulige arbeidsrelaterte sykdommer

Lite publiserte artikler finnes om yrkessykdommer og arbeidsrelaterte sykdommer innen denne relativt unge næringen og opplysningene er derfor for det meste basert på antatte farer basert på kunnskap om eksponeringsfaktorene

 • Muskel og skjelett
  • På bakgrunn av arbeidsmetodikken må en anta at belastningssykdommer er overrepresentert i næringen
 • Allergi
  • Eksponering for antibiotika, kjemoterapeutika og formalin kan gi allergier (kontakteksem, rhinokonjunktivitt, astma)
 • Hud og slimhinner
  • I tillegg til allergi kan en rekke av stoffene (lut, maursyre) som brukes i næringen påføre etseskader
 • Reproduksjonsskader
  • Eksponering for antibiotika er en kjent risikofaktor for fosterskader
 • Annet
  • På begynnelse av 90-tallet kom flere rapporter om utilsiktet og gjentagende selv-injeksjon av vaksine (mot furunkulose) blant vaksinatører. Reaksjonene var alt fra mild inflammasjon på innstikksstedet, mer utbredt betennelse i hendene til generell sykdomsfølelse med feber og et influensalignende bilde. Flere har blitt innlagt på sykehus på grunn av dette. En tenker seg flere typer mekanismer, og hvor utviklet allergi mot vaksine-komponenter og reaksjon på endotoksiner i vaksinen kanskje er de viktigste. En mistenker ikke overføring av infeksjon. Bedring av utstyr og rutiner omkring selve vaksinasjonsarbeidet kan og har minsket faren ved dette arbeidet
  • Smitterisiko i yrket er mistenkt av to grunner:
   • Resistensutvikling av humane bakterier som tilhører normalflora på grunn av langvarig og gjentatt eksponering av ulike typer antibiotika
   • Smitte av mikrober som finnes i næringen
    • Leptospirose blant ansatte i havbruk ble avkreftet i en britisk studie
    • Influensa epidemier blant ansatte er beskrevet hvor en mistenker bransjespesifikke forhold som disponerende
 • Ulykker
  • I følge bransjespesifikke tidsskrift døde 16 ansatte i næringen fra år 1990 til 2000
  • Dødsrisiko er beregnet til å være 12 ganger større enn i industrien forøvrig og er på linje med fiskerinæringen (Gemini Nr. 3 juni 2000)
  • De fleste dødsfall er såkalte sjøulykker og knyttet til bruk av arbeidsbåt

Helseovervåking

Arbeidstakeren

 • Gravide bør ikke arbeide med antibiotika

Arbeidsplassen

 • Alle kjemikalier bør ha oppdaterte, systematiserte og lett tilgjengelige produktdatablad
 • Bruk og oppbevaring bør skje av kyndige ansatte og hvor bruk av verneutstyr og andre sikkerhetstiltak følges opp i henhold til produktdatablad.
 • Registrering av ulykker og nestenulykker bør være en selvfølge i bransjen og hvor registrene brukes aktivt i det ulykkesforebyggende arbeidet i forhold til vernerunder og planlegging.
 • Båtsikkerhet faller inn under sjøfartsdirektoratet og ikke arbeidsmiljøloven. Arbeidsilsynet er for det meste landbasert og dette må sees på som en utfordring i forhold til generelt sikkerhetsarbeid i forhold til det offentlige.

Kilder

Relevante lover og forskrifter

Referanser

Fagmedarbeidere

 • Knut Jørgen Arntzen, dr. med, bedriftslege
 • Hill Øien, spes. arbeidsmedisin, bedriftslege

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.