Varsling til fylkesmannen når fører ikke oppfyller helsekravene

Til Fylkesmannen i

__________________________________

Helsekrav for førerett ikke oppfylt - melding etter meldepliktforskriften

Vedrørende

Navn:_____________________________________________________________

Fødselsdato:________________________________________________________

Adresse:____________________________________________________________

Jeg har etter helseundersøkelse av __________________ vurdert at vedkommende ikke fyller helsekravene til førerett i førerkortgruppe____. Helsekravene er ikke oppfylt i henhold til kravene i førerkortforskriftens vedlegg 1, helsekrav til førerkort, kapittel __, paragraf __ punkt __.

Kort om helsesvekkelsen og forventet varighet:

 

 

 

Meldingen sendes i overensstemmelse med lov om helsepersonell § 34 og meldepliktforskriften jf. helsepersonellovens § 76.

Dato for planlagt oppfølging:____

__________________ er gjort kjent med denne meldingen ved kopi av dette brevet og har mottatt skriftlig advarsel mot å føre motorvogn, se vedlagte kopi.

 

Sted:

________________________________________________________

Dato:

________________________________________________________

Lege:

________________________________________________________

Stempel:

________________________________________________________

Etter mal i Førerkortveilederen, Helsedirektoratet 2016


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.