Varsling av førerkortinnehavere som ikke lenger oppfyller helsekravene

Navn:__________________________________________ Født:_________________

Adresse:______________________________________________________________

Helsekrav for førerett ikke oppfylt, skriftlig advarsel mot å føre motorvogn

Jeg viser til samtalen i dag, der vi også tok opp spørsmålet om det er forsvarlig at du fortsatt kjører bil.

Du fyller for tiden ikke førerkortforskriftens helsekrav for førerkortgruppe ______. Du må derfor la motoriserte kjøretøy stå inntil videre.

Det er førerkortinnehavers plikt å ikke føre motorvogn når helsekravene for trafikksikker kjøring ikke er oppfylt, jf. vegtrafikklovens § 21, jf. også førerkortforskriftens (FOR-2004-01-19-298) vedlegg 1 § 2, der det står:


«Ingen må føre motorvogn når vedkommende ikke er i stand til å kjøre på en trafikksikker måte på grunn av sykdom, bruk av midler som kan påvirke kjøreevne, eller annen helsesvekkelse.»

Vi ble enige om at vi skal vurdere din helsetilstand opp mot retten til å kjøre bil på nytt den ______.

 

Sted:__________

Dato:__________

Underskrift/stempel:______________________________________

Etter mal i Førerkortveilederen, Helsedirektoratet 2016


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.