Vedlegg 1 til "Strømulykker": Definisjoner

Definisjoner

 • Strømulykke
  • Ulykke der en person har vært utsatt for strømgjennomgang, lysbueulykke eller lynnedslag.
 • Strømgjennomgang
  • Strøm ledet gjennom en persons kropp, f.eks fra hånd til hånd eller hånd til fot. Strøm gjennom f.eks. bare en hånd eller fra hånd til albue på samme arm, regnes ikke her som gjennomgang.
  • Alvorlig strømgjennomgang kan i prinsippet relateres både til opplevelse, skade på kroppen, fravær fra jobb, eller egenskaper ved strømmen.
  • Ved beregning av insidens av alvorlige strømulykker (Goffeng og Veiersted, 2003) ble det tatt utgangspunkt i opplevd alvorlighet, men kun enkelthendelser som kunne tidfestes og beskrives med hensyn til arbeidsoppgave og arbeidsstilling, eksponeringskarakteristika og akutteffekter inngikk i beregningene. Ulykker med amnesi ble ikke spesifikt vurdert.
 • Lysbueulykke
  • Kortslutning/gnistdannelse som gir en kraftig varmeutvikling (”eksplosjon”). Lysbuer ved lavspenning gir i alminnelighet kun brannskader på grunn av oppvarmingen, mens lysbuer ved høyspenningsulykker i tillegg kan gi strømgjennomgang.
 • Lavspenning
  • Vekselstrøm: mindre enn 1000 Volt (Husholdningsstrøm har spenning 230-400 Volt)
  • Likestrøm: mindre enn 1500 Volt
 • Høyspenning
  • Vekselstrøm: 1000 Volt eller mer
  • Likestrøm: 1500 Volt eller mer
 • Strømstyrke
  • Avhengig av spenning og motstand, i tråd med Ohms lov: Strømstyrke = Spenning/Motstand
  • Strømstyrke (I) måles i Ampere (A), spenning (U) i Volt (V), og motstand (R) i Ohm (Ω)  
 • Sterkstrøm og svakstrøm
  • Sterkstrøm omfatter strøm med både lavspenning og høyspenning, og betegner elektrisitet utnyttet i energiforsyningen. Kraftoverføring og installasjoner i boliger og industri er sterkstrømsanlegg.
  • Svakstrøm, derimot, betegner elektrisitet utnyttet i elektronikk, som for eksempel radio, telefoni, signalanlegg og installasjoner hvor det opereres med små strømstyrker, gjerne på milliamperenivå.

Kilder

Referanser

 1. Goffeng LO, Veiersted KB, et al. Forekomst og forebygging av strømulykker i arbeidslivet. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2457-8. tidsskriftet.no
 2. Ulland BH. Fare ved elektrisitet og elektriske anlegg. Hva påvirker risiko ved ulykker?. Ramazzini 2012; 19(2): 6-7. legeforeningen.no
 3. Veiersted KB, Goffeng LO., et al. Akutte og kroniske skader etter strømulykker. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2453-6. tidsskriftet.no

Fagmedarbeidere

 • Bo Veiersted, overlege, dr.med.
 • Lars Ole Goffeng, psykolog, ph.d.

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.