Skiftarbeid

Kjerneopplysninger

Definisjon

 • Gjelder hovedsakelig de som har nattarbeid, men er også relevant for ansatte med hyppige langvarige arbeidsdager. Se også egen veiledning om arbeidstid.

Mulig eksponering

Kjemisk

 • De fleste normer bygger på 8 timers dag og 16 timer mellom hver arbeidsøkt
  • Økt akkumulering kan forekomme på grunn av lange skift og perioder med hyppige vakter

Psykososialt

 • Redusert mulighet til å ivareta familiære og andre sosiale funksjoner

Annet

 • Redusert REM-søvn
 • Søvnmangel
 • Uheldige matvaner (både kvalitet på maten og tidspunkter for inntak)
 • Konflikt mellom endogen biologisk rytme og ekstern døgnrytme
 • Redusert mulighet til mosjon

Mulige arbeidsrelaterte sykdommer

 • Søvnforstyrrelser og følger av dette (kronisk tretthet, angsttilstander, depresjoner)
  • Større undersøkelser har vist økt foreskriving av psykofarmaka til nattarbeidere
 • Fordøyelsesbesvær
  • Nedsatt appetitt, urolig mage, obstipasjon, gastritt, dyspepsi, ulcussykdom, magesmerter, flatulens forekommer 2-5 ganger hyppigere blant nattarbeidere sammenlignet med dagarbeidere
 • Hjertekarsykdom
  • Mange undersøkelser viser økt forekomst av angina, hjerteinfarkt og hypertensjon blant nattarbeidere, men det er reist tvil om skiftarbeid i seg selv er en uavhengig faktor som årsak til denne økte forekomsten
  • Forstyrret utskillelse av katekolaminer, cortisol og andre stresshormoner kan ligge bak påviste endringer av blodtrykk, hjerterytme, trombose-mekanismer, lipid- og glukosemetabolisme
 • Ulykker
  • Industriarbeidsplasser med 24-timers drift har i enkelte studier vist økt ulykkesfrekvens på nattskiftet
  • Lang arbeidsdag og tidlig start på arbeidsdagen er også forbundet med økt frekvens av ulykker
 • Kreft
  • Det er i en rekke studier påvist en overhyppighet av brystkreft hos kvinner som hadde arbeidet nattevakter1
  • Det er påvist overhyppighet av prostatakreft hos menn som hadde arbeidet nattevakt i ett eller flere år2

Helseovervåking

Arbeidstakeren

Arbeidsplassen

 • Antallet nattevakter i strekk, lengden på friperioder og rekkefølgen av natt-, kvelds og dagskift er faktorer som ser ut til å påvirke hvor godt skiftarbeid tolereres

Gravide

 • Det er usikkerhet om betydningen av skiftarbeid ved graviditet
 • En dansk studie viste noen flere senaborter og dødfødsler3, men det er meget små tall
 • En norsk litteraturgjennomgang4 og en oppdatering av denne5 viser en mulig moderat forhøyet risiko for senabort, for tidlig fødsel og nedsatt fruktbarhet ved skiftarbeid, og først og fremst nattarbeid. For sammenhengen mellom skiftarbeid og andre svangerskapsutfall som dødfødsel, for tidlig fødsel, lav fødselsvekt, svangerskapsforgiftning, høyt blodtrykk i svangerskapet er datagrunnlaget for lite til å kunne trekke konklusjoner
 • Dagens kunnskap tilsier at det ikke er grunnlag for å fraråde nattarbeid/skiftarbeid for gravide67

Kilder

Referanser

 1. He C, Anand SF, Ebell MH, et al. Circadian disrupting exposures and breast cancer risk: a meta‑analysis. Int Arch Occup Environ Health 2015; 88: 533-47. PubMed
 2. Papantoniou K, Castaño-Vinyals G, Espinosa A, et al. Night shift work, chronotype and prostate cancer risk in the MCC-Spain case-control study. Int J Cancer 2015 Sep 1; 1;137(5): 1147-57. pmid:25530021 PubMed
 3. Zhu JL, Hjollund NH, Andersen AM et al. Shift work, job stress, and late fetal loss: The National Birth Cohort in Denmark. J Occup Environ Med 2004; 46: 1144-9. PubMed
 4. Lie JAS, Gulliksen E, Bast-Pettersen R, Skogstad M, Tynes T, Wagstaff A. Arbeidstid og helse. En systematisk litteraturstudie. Oslo: STAMI; 2008. Report No.: 21.
 5. Lie JA, Arneberg L, Goffeng LO, Gravseth HM, Lie A, Ljoså C, et al. Arbeidstid og helse Oppdatering av en systematisk litteraturstudie . Oslo: STAMI; 2014. Report No.: 1.
 6. Stocker LJ, Macklon NS, Cheong YC, et al. Influence of shift work on early reproductive outcomes: a systematic review and meta-analysis. Obstet Gynecol 2014 Jul; 124(1): 99-110. pmid:24901274 PubMed
 7. Andersen JH. Skifteholdsarbejde og graviditet. Ugeskr Læger 2007; 169: 891. PubMed
 • Hunter's diseases of occupations, 9. utgave, kapittel 29, side 581-589

Fagmedarbeidere

 • Knut Jørgen Arntzen, bedriftslege
 • Arve Lie, overlege, STAMI
 • Merete D. Bugge, overlege, STAMI

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.