Stikkskade med mulig smitte fra pasient

Hensikt og omfang

 • Med inokulasjonsskader menes i denne sammenheng skader hvor smittestoff overføres fra pasient til personale ved penetrasjon av hud eller slimhinner (f.eks. ved stikk)
 • Smittevurdering skal gjøres i forhold til hepatitt B, hepatitt C og hiv
 • Spørreundersøkelser tyder på at stikkuhell ikke er sjeldne blant helsepersonell1
 • Slike uhell synes å varsles sjelden, og undersøkelser og profylaktiske tiltak svikter2
 • Uhellene synes å skje på grunn av usikre rutiner, vanskelige arbeidsvilkår og usikkert utstyr3

Smitterisiko

 • Danske tall tyder på at ca. 2% av sykehuspasienter var smittet med hepatitt B eller C, mens enda færre var smittet med hiv4
 • Smitterisikoen ved sikker eksposisjon for hepatitt B og hepatitt C er henholdsvis 5-20% og 5%, og risikoen for hiv-smitte er mindre enn 1%
 • Smitterisikoen ved den enkelte uhellsepisoden er derfor meget liten, men de potensielt alvorlige konsekvensene tilsier at slike uhell må tas på alvor

Beskrivelse

 • Ved stikkuhell eller om det er oppstått fare for blodsmitte på annen måte, må dette meldes bedriftshelsetjenesten for oppfølging
 • Sykehus må i tillegg ha rutiner slik at andre kan foreta oppfølgingen dersom bedriftshelsetjenesten ikke er bemannet
 • Det vil være en oppgave for bedriftshelsetjenesten å bidra til at slike rutiner blir etablert

Oppfølging

Kilder

Relevante lover og forskrifter

 • Smittevernloven - veileder: Forebygging av blodsmitte i helsevesenet. Statens Helsetilsyn IK-2552, 1. opplag
 • Kronisk hepatitt B-bærertilstand. MSIS-rapport 41/97
 • Retningslinjer for immunisering mot hepatitt B: MSIS-rapport 52B/98, brev fra SIFF 98/1277
 • Tiltak ved hepatitt B-smitte. MSIS-rapport
 • Tiltak ved hepatitt C-smitte. MSIS-rapport 9/99
 • Tiltak for å hindre smitteoverføring fra hepatitt B-smittede barn til nærmiljøer. MSIS-rapport 25/98
 • Lov om vern mot smittsomme sykdommer (Smittevernloven) kap. 3 paragraf 3-7
 • Forskrift om vern av arbeidstakere mot farer ved arbeid med biologiske faktorer
 • Det Norske Radiumhospital - Infosystem 2.4.4. (Forholdsregler ved blodbåren smitte)
 • Telemark sentralsykehus: Retningslinjer for oppfølging og kontroll av arbeidstakere som ved uhell har vært eksponert for blodprodukter (1994)

Referanser

 1. Krogsgaard K. Stikuheld blandt sundhedspersonale. Ugeskr Læger 2003; 165: 2273. PubMed
 2. Keita-Perse O, Pradier C, Rosenthal E et al. Hospital medical students: a population at risk for accidental exposure to blood. Presse Med 1998;27: 1723-6. PubMed
 3. Nelsing S, Nielsen TL, Nielsen JO. Percutaneous blood exposure among Danish doctors: exposure mechanisms and strategies for prevention. Eur J Epidemiol 1997;13:387-93. PubMed
 4. Nelsing S, Wantzin P, Skot J et al. The seroprevalence of hepatitis B and C in hospitalized Danish patients. Scand J Infect Dis 1995;27:445-8. PubMed

Fagmedarbeidere

 • Norsk Arbeidsmedisinsk Forening - Kvalitetsutvalget
 • Gro Oddershede, bedriftslege
 • Arve Lie, overlege STAMI

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.