Smittefare under yrkesreiser

Innledning

 • Smittefare blir ofte inndelt etter type reise
  • Gruppe 1 - Forretnings- og turistreiser (opptil 3- 4 uker) til byer og turiststeder med dagsutflukter
  • Gruppe 2 - Korte eller langvarige utenlandsreiser med opphold i områder med dårlige hygieniske og sanitære forhold, og/eller nær og langvarig kontakt med lokalbefolkningen (f.eks. arbeidsopphold, ryggsekktur, innvandrere på besøk i tidligere hjemland). For langtidsopphold bør man også ta hensyn til anbefalingene som foreligger for nabolandene

Aktuelle agens

 • Reisemedisin er et eget fagfelt og antallet potensielle agens er meget høyt og sterkt avhengig av hvor reisen skal skje. Det vises derfor til egne oppslagsteder for å finne praktiske opplysninger knyttet til bestemte reiser. Vedlagt følger dog en liste over aktuelle agens

Forebygging

Generelt

 • Ansatte bør få råd om hvilke smittsommesykdommer som man utsetter seg for ved den aktuelle reisen samt hvilken adferd som medfører smitterisiko
 • Det finnes også en egen arbeidsmedisinsk veiledning for HMS ved utenlandsforhold som omfatter mer enn smitteprofylakse

Vaksinasjon

 • Folkehelsa i Oslo, eller den lokale kommunehelsetjenesten (bydelshelsetjenesten i Oslo) har til enhver tid oversikt over eventuelle epidemier og hvilke sykdommer det bør vaksineres mot
 • De som skal reise utenlands må derfor henvende seg dit for vaksinasjon, eventuelt også for malaria-profylakse
 • Oversikt over aktuelle vaksinasjoner og malariaprofylakse ved reise finnes tilgjengelig flere steder
 • Dette må skje minst 6 uker før avreise
 • En bedriftshelsetjeneste bør også kunne være behjelpelig med dette
 • Folkehelsa gir årlig oppdatering av vaksinasjonsbehov og profylaksebehov i de enkelte land gjennom sine MSIS rapporter.
 • WHOs publikasjon "International travel and health" oppdateres årlig og gir detaljerte anbefalinger
 • All vaksinasjon skal fra 1.1.2011 meldes inn til det sentrale vaksinasjonsregisteret, SYSVAK. Her finner du mer informasjon.

Vedlegg

Kilder

Kompetansemiljø

 • Folkehelseunstituttet

Fagmedarbeidere

 • Knut Jørgen Arntzen, bedriftslege, dr. med.

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.