Hydrogensulfid

Kjerneopplysninger

 • Hydrogen sulphide, dihydrogen sulphide, kloakkgass, gjødselgass, H2S
 • CAS nr 7783-06-4
 • Hydrogensulfid (H2S) er en illeluktende gass (råtne egg) som kan produseres i naturen når organisk materiale som inneholder svovelforbindelser nedbrytes uten tilførsel av oksygen
 • I tillegg utvikles gassen i forskjellige industrielle prosesser
 • Hvilke konsentrasjonsnivåer som kan oppstå fra biologiske prosesser er vanskelig å forutsi, men det er vist ved flere tilfeller at konsentrasjonen av gass hurtig kan bli meget høy
 • Hydrogensulfid har en kraftig og ubehagelig lukt, men ved høye konsentrasjoner vil luktecellene lammes
  • Man kan derfor ikke stole på lukt som advarsel for høye konsentrasjonsnivåer
 • Som følge av dette må H2S alltid betraktes som en gass med høyt risikopotensiale

Forekomst

 • Gassen utvikles ved anaerob gjæring i gjødselkjellere, kloakkanlegg og andre steder der organisk materiale forvitrer uten tilførsel av oksygen
  • Dette kan være vanntanker med organisk bunnfall, grøfter med organisk materiale dekket av vann
  • Utviklingen av gass øker når det røres i blandingen
 • Hydrogensulfid kan utvikles fra råolje og gass, og er også et produkt ved papirproduksjon (sulfat-prosess) og i viskose-rayon produksjon
 • Et annet eksponeringssituasjon er i laboratorier, hvor hydrogensulfid produseres i analytisk øyemed
 • Utsatte næringer: bønder, renseanleggarbeidere, septikk-tømmere, oljearbeidere

Helseeffekter

Aktuelle diagnoser

 • Akutteffekten av H2S på nervesystemet er godt dokumentert
  • Når høy akutt eksponering ikke forårsaker øyeblikkelig død kan slik eksponering føre til langvarig eller permanent skade på nervesystemet
  • Langvarig eller permanent skade på nervesystemet er også rapportert etter forgiftning uten bevissthetstap
  • Lavere nivå kan gi symptomer som hodepine og kvalme.
 • Gassen vil ved direkte kontakt med og slimhinner forårsake irritasjon og inflammasjon
  • Denne irritasjonseffekten kan forårsake skade på lungene i form av lungeødem
  • Eksponeringsnivåer ned til 2 ppm (3 mg/m3)har forårsaket luftveissymptomer i astmatikere
  • Øyeirritasjon er rapportert fra eksponeringsnivåer på 0.7-3.6 ppm (1-5 mg/m3) av H2S og samtidig eksponering for CS2
 • Det er vist en økt dødelighet av hjerte-karsykdommer blant arbeidstakere som har vært eksponert for H2S-nivåer under 20 ppm (28 mg/m3)
 • Dyreforsøk med gravide rotter og en epidemiologisk studie av graviditetsutfall og selvrapportert hydrogensulfid eksponering har gitt grunn til å advare mot at gravide eksponeres for hydrogensulfid

Skademekanisme

 • Den toksiske effekten som er viktigst og mest kjent er effektene på nervesystemet
 • Når gassen opptas i cellene hindrer den enzymene i cellens respirasjonskjede

Forebygging

Kartlegging

 • Det er vanskelig på forhånd å estimere hvor høye nivåene av H2S fra biologiske prosesser kan bli
 • Dette vil i hvert tilfelle være avhengig av forholdene og må vurderes spesielt
 • Målinger utføres med elektrokjemisk celle, direktevisende måler som fås kjøpt fra forskjellige leverandører av verneutstyr eller måleinstrumenter. Raske øyeblikksmålinger kan også utføres med indikatorrør (Dräger, Kitagava)

Risikovurdering

 • Administrativ norm for forurensing i arbeidsatmosfæren er 5 ppm (takverdi 10 ppm).
 • ACGIH i USA har satt en TLV på 1ppm for heldagseksponering og 5 ppm som korttidsverdi

Tiltak

 • Det bør alltid forefinnes skriftlige prosedyrer for arbeid som kan medføre hydrogensulfideksponering
 • Det må være rutiner for å vurdere risiko for gassutvikling og rutiner for eventuell redning av forgiftet person
 • Aktuelle tiltak for å hindre at hydrogensulfid oppstår bør gjennomføres hvis mulig
 • Der dette er umulig må det utarbeides rutiner for å kontrollere og redusere mulig eksponering
 • Aktuelle tiltak er å fjerne levende dyr og mennesker fra stedet, intens lufting og bruk av åndedrettsvern (grått filter mot sure gasser)
  • OBS: Filtrerende åndedrettsvern kan bare brukes hvis man er sikker på at konsentrasjonen er under 100 ppm og at det er nok O2- ; minst 19,5%O2
 • Det skal være tilgjengelig direktevisende H2S-måler ved arbeidsforhold hvor gassen kan ventes å forekomme

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.