Utredning av personer med mistenkt arbeidsrelaterte muskel-skjelett lidelser

Hensikt og omfang

 • Hensikten med veiledningen er å beskrive den anamnese og de undersøkelser som bør vurderes ved utredningen av personer med mistenkte arbeidsrelaterte muskel-skjelett lidelser
 • Veiledningen vil vektlegge hvordan hms/bedriftshelsetjenesten skal kunne skille mellom organiske muskel-skjelettlidelser som trenger videre medisinsk utredning og behandling og non-organiske muskel-skjelett lidelser
 • Den vil også vektlegge hvordan en kartlegging av belastende påvirkningsfaktorer vil kunne si noe om arbeidets betydning for personens plager
 • Det er ingen klare grenser for hvor stor del av utredningen som skal utføres i bedriftshelsetjenesten og hvilke deler som skal utføres av allmennhelsetjenesten. Dette vil være avhengig av bedriftslegens kompetanse, erfaring og interesse på dette området.
 • Veiledningen bygger på basisveiledning nr. 1.0 , i det videre omtalt som basisdokument. Dette innebærer at det i denne veiledningen (i prinsippet) ikke gjentas relevante forhold som allerede er beskrevet i basisdokumentet. Det foretas i denne veiledningen en utdyping av spesielt relevante forhold omtalt i basisdokumentet, samt tas med relevante forhold som ikke er beskrevet i dette. Ved de første gangenes bruk anbefales det at basisdokumentet brukes sammen med denne veiledning

Slekt/sosialt

 • Familiære sykdommer i muskel skjelett systemet bør kartlegges
 • Ekteskapelig status, samboende, barn, boligforhold, økonomiske forhold, sosialt nettverk og livsbelastninger bør kartlegges

Tidligere sykdommer

 • Tidligere behandlinger/operasjoner for muskel-skjelett plager og skader bør bemerkes

Naturlige funksjoner

 • Foreligger det forstyrrelse av vannlating/avføring?
  • Obs blæreparese ved akutte ischiassymptomer

Medikamenter/stimulantia

 • Bruk av smertestillende medikamenter bør kartlegges

Arbeidsanamnese

 • Gi en generell beskrivelse av forholdene ved arbeidsplassen, arbeidsoppgaver og arbeidsstillinger
 • Er personen eksponert for tungt fysisk arbeid eller statisk arbeid/ensidige bevegelser?
 • Hvordan er de psykososiale forholdene på arbeidsplassen (arbeidskonflikter, innflytelse på egen arbeidssituasjon, tidspress, m.m.)?
 • Angi varighet av belastende arbeidsoppgaver pr. dag/uke, overtid etc.
 • Ved arbeidsulykker beskrives hendelsesforløpet og skademekanismen

Aktuelt

 • Få med følgende viktige momenter:
  • Sykdomsdebut og utviklingen av den (forverring/bedring)
  • Utredninger radiologisk. Tidligere behandlinger og resultat av disse
  • Personens subjektive plager og funksjonsnivå
  • Blir plagene verre på jobben?
  • Reduseres plagene når personen er borte fra jobben?
  • Smerteanamnese (nerverotsymptomer, lokale/generaliserte smerter)

Undersøkelser

Klinisk undersøkelse

 • Inspeksjon
  • Feilstilling (scoliose, akser)
  • Muskelatrofi?
  • Hevelse i ledd?
 • Funksjonsundersøkelse
  • Funksjonsbeskrivelse - avvik fra det normale. Eks. gange, av/påkledning
  • Passiv bevegelighet
  • Aktiv bevegelighet med/uten motstand
  • Palpasjon av muskel, sene, ledd
  • Vurdering av kraft, smertehemming
 • Relevant nevrologisk undersøkelse
  • Reflekser, sensibilitet, kraft m.fl.
  • Spurlings test (smerteutstråling til overeks. på affisert side ved aksialt trykk med hodet ekstendert og rotert mot affisert side)
  • Lasegues prøve (smerteutstråling nedenfor kneet ved elevasjon av undereks. med strakt kne, angi grad. Lasegues prøve vurderes som positiv mellom 30 og 60 grader)
  • Pareser og sensibilitetsutfall som samsvarer med nerverotaffeksjon? Ridebukseanestesi?
  • Andre nevrologiske utfall?

Supplerende undersøkelser

 • Relevante skjema o.l.
 • Smerteskjema (se vedlegg 2 ): nyttig for å dokumentere lokalisasjonen i journalen
 • Relevante klinisk kjemiske prøver
  • Blodprøverfor å utelukke systemisk sykdom (revmatisk lidelse, stoffskifteforstyrrelse)
 • Andre supplerende undersøkelser
  • Røntgen, evt. CT

Ytterligere utredning og behandling

 • Behandling skal ikke fortrenge forebyggende oppgaver i bedriftshelsetjenesten
 • Dersom det er behov for sykemelding og videre medisinsk behandling f.eks. i form av fysioterapi, anbefales det at pasienten henvises til allmennhelsetjenesten for videre oppfølging, men det er ingen fast regel for dette

Vurderinger/konklusjoner

 • Lag en sammenfatning av problemstilling, kliniske og røntgenologiske funn
 • Gjør en vurdering om plagene trenger videre medisinsk utredning og behandling og i hvilken grad plagene kan ansees som overveiende sannsynlig arbeidsrelaterte
 • Medisinske tilstander som antas å ha organiske årsaker (cervicale/lumbale prolapser, bindevevssykdommer, cox- gonartrose m.fl.) skal henvises til allmennhelsetjenesten eller relevant 2. linjetjeneste for videre utredning og behandling
  • Disse kan evt. utredes av bedriftslegen avhengig av egen kompetanse og interesse, men dette er tilstander som i utgangspunktet ikke er arbeidsrelaterte
  • Unntaket er yrkesskader hvor det vurderes som sannsynlig at skademekanismen har utløst f.eks. et prolaps, meniskskade eller andre skader på muskel-skjelett systemet
 • Medisinske tilstander med lokaliserte funn i ekstremiteter ( epicondylitt , skuldertendinitt /tendinose, underarmstendinose også kalt musesyke, plantarfascitt) og nakke-skulder plager uten organiske funn (myalgisk betingede smerter) må vurderes opp mot arbeidsoppgavene som blir utført og arbeidsmiljøet forøvrig med tanke på om de kan anses som i hovedsak arbeidsrelaterte, se Vedlegg under pkt. " Belastende påvirkningsfaktorer "

Meldinger

 • Både arbeidsrelaterte muskel-skjelett skader og belastningsplager i muskel-skjelett systemet som antas å være arbeidsrelaterte skal meldes som yrkessykdom på skjema 154 b til Direktoratet for Arbeidstilsynet
 • Ved yrkesskader skal bedriften fylle ut skademelding v/ansvarlig saksbehandler

Henvisninger

Nasjonal prioriteringsveileder - muskel- og skjelettsmerter uten leddhevelse, og uten inflammasjonstegn

Muskel- og skjelettsmerter uten leddhevelse, og uten inflammasjonstegn

 • Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
  • Ambulant time til diagnostisk vurdering, evt. oppstart behandling
 • Gradering av vilkårene
  • Tilstanden anses ikke å være alvorlig
  • Helsehjelp anses under tvil å være nyttig
  • Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
 • Veiledende rettighet og maksimumsfrist for start helsehjelp
  • Som hovedregel: Ikke rett til prioritert helsehjelp
 • Individuelle forhold som må vurderes før rettighet og maksimumsfrist fastsettes
  • Grad av smerter og funksjonsnedsettelse

Informasjon til den ansatte

Hva du bør informere den ansatte om

 • Ved belastningsrelaterte lidelser i bløtdelene hvor spesifikke stillinger eller bevegelser i arbeidet synes å forverre plagene, bør pasienten avlastes fra ugunstige arbeidsstillinger/bevegelser, evt. utføre alternative arbeidsoppgaver dersom forholdene ligger til rette for det (avhengig av pasientens smertegrad)
 • For å forebygge framtidige plager bør man vurdere ergonomisk tilrettelegging av arbeidsplassen i samarbeid med bedriftsfysioterapeuten
 • Informer pasienten om sammenhengen mellom plager og påvirkningsfaktorer på arbeidsplassen som ensidig belastende arbeidsstillinger, statiske bevegelser etc.
 • Gi råd om bruk av pauser og andre ergonomiske tiltak som kan være med på å redusere arbeidsbelastningen

Illustrasjoner

Bilder

 • Lateral epikondylitt
 • Medial epikondylitt
 • Dermatomer, frontalt
 • Dermatomer, dorsalt

Video

 • Video av en skulderundersøkelse

Vedlegg

Kilder

Relevante lover og forskrifter

 • Verne- og helsepersonale: Forskrift. bestilling nr. 518. Utgitt 1994. Arbeidstilsynets forskrifter
 • Arbeidsmiljøloven § 22: Leges meldeplikt
 • Folketrygdloven § 13-14: Melding av yrkesskade
 • Arbeidstilsynets publikasjon (1977) nr. 154 a. Informasjon.
 • Melding om yrkessykdom (1987) nr. 154 b. Meldeskjema.
 • Veiledning for leger. Folketrygdens ytelser ved uførhet - herunder yrkesskader og yrkessykdommer.

Referanser

  • Rene Cailliet. Soft Tissue Pain and Disability. Edition 2. F.A. Davis Company, Philadelphia 1988.
  • Kim Burton. Spine Update. Back Injury and Work Loss. Biomechanical and Psycosocial Influences. Spine 1997, Volume 22, Number 21, s. 2575-2580.

  Fagmedarbeidere

  • Norsk arbeidsmedisinsk forening, kvalitetsutvalget
  • Kristin Alvsåker, overlege
  • Per H. Staff, overlege

  På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.