Utredning av mistenkt arbeidsbetinget epikondylitt

Hensikt og omfang

 • Hensikten med veiledningen er å beskrive den anamnese og de undersøkelser som bør vurderes ved utredningen av personer med mistenkt arbeidsbetinget epikondylitt. Sentralt i dette er spesifikk diagnose og hjelp til en vurdering om arbeidet kan være årsak til plagene
 • Veiledningen er på ingen måte utfyllende i forhold til komplett utredning ved alle albuelidelser og antyder kun prinsipper for behandling

Kjerneopplysninger

Definisjon

 • Epikondylitt er en ekstraartikulær overbelastningstilstand
 • Lateral epikondylitt, tennisalbue
  • Lokalisert til utspringet for håndleddets strekkemuskulatur eller sener
 • Medial epikondylitt, golfalbue
  • Lokalisert til utspringet til håndleddets bøyemuskler eller sener

Diagnostiske kriterier

 • Smerte og ømhet lokalisert til muskelutspringet fra laterale eller mediale epikondyl
 • Distinkt palpasjonsømhet over den fremre delen av epikondylen
 • Positiv isometrisk test for dorsalbevegelse i håndledd ved lateral epikondyliltt
 • Positiv isomterisk test for ventralbevegelse i håndledd ved medial epikondylitt

Forekomst

 • Lateral epikondylitt
  • Er den klart hyppigste årsak til albuesmerter i allmennpraksis og en av de hyppigste tendinitter totalt sett
  • Rammer ca. 1-2 % av den voksne befolkningen, hyppigst i aldersgruppen 35-50 år
 • Medial epikondylitt
  • Er langt sjeldnere (ca 1:10) og oftest mindre plagsom enn den laterale

Arbeidsbetingede årsaker

 • I eget vedlegg finnes gjengitt en mer skjematiske og nøyaktig vurdering av årsaksforholdet til tilstanden basert på kriteriene etter Sluiter et al1
 • Arbeidsstilling
  • Aktiv full ekstensjon i en stor andel av arbeidsdagen
  • Aktiv full fleksjon i en stor andel av arbeidsdagen
  • Langvarig arbeid som medfører enten pronasjon eller supinasjon (f. eks. skrutrekker)
 • Bevegeler
  • Ensformige gjentatte bevegelser i håndledd og eller albue i en stor andel av arbeidsdagen (f. eks. produksjon ved samlebånd)
 • Kraft
  • Statisk løfting/bæring med albue/håndledd eller klemming/kliping som innebærer en del kraft over tid (f. eks. betjening av tunge håndholdte maskiner)
 • Andre faktorer
  • Forholdet mellom hvile og pauser
  • Høye psykologisk krav
  • Lav egenkontroll
  • Liten sosial støtte
  • Kombinasjoner av flere faktorer
 • Eksempler på typiske arbeidsplasser/yrker hvor slike faktorer er ofte tilstede
  • Bygg og anlegg, mange typer montører, en mengde yrker som innebærer langvarig og intensiv bruk av pc, samlebåndsproduksjon

Anamnese

Aktuelt

 • Smertene kan komme noen dager etter overbelastningen, som derfor ikke alltid huskes
 • Pasientene forteller om murrende verking eller smerter på den laterale siden av albuen, ofte med utstråling nedover underarmen mot håndleddet
 • Smertene er oftest belastningsrelaterte, men noen ganger forekommer nattlige smerter
 • De rapporterer gjerne om vansker med å skjenke drikke, de kan miste ting og en del har problemer med å klare manuelt arbeid
 • Enkelte har hatt moderate plager i flere måneder og oppsøker lege fordi de ikke blir bra av seg selv
 • Fritidseksponering
  • Lateralepikondylitt
   • Fritidsbruk av pc under ugunstige ergonomiske forhold eller store mengder
   • Oppussing av hjem og hytte med de samme faktorer som i arbeidslivet
   • Ca. 50% av tennisspillere over 30 år er rapportert å ha lidelsen
   • Andre idrettsutøvere som kastere, svømmere, fektere og baseballspillere har økt insidens av laterale albuesmerter
  • Medial epikondylitt
   • Blant idrettsutøvere er golfspillere, tennisspillere og klatrere utsatt for tilstanden

Spesifikk yrkesanamnese

Gi en generell beskrivelse av forholdene ved arbeidsplassen, arbeidsoppgaver, arbeidstid (eventuelt overtid), hvor lenge den ansatte har hatt disse oppgavene. Viktige, men vanskelige kvantifiserbare faktorer, er krav til høyt tempo, dyp konsentrasjon og manglende egenkontroll og påvirkningskraft.

 • Inngående beskrive arbeidsprosesser som medfører forverring av plagene
  • Håndens stilling og eller bevegelse
  • Vektbelastningen som kommer i tillegg til håndens vekt
  • Andelen av arbeidsdagen dette utgjør
  • Intervallene mellom belastning og pause
  • Kravet til konsentrasjon og muligheter til egenkontroll
  • Noen ganger må observasjon av arbeidsprosessen til å for å kunne finne de mest sannsynlige årsakene

Undersøkelse

 • Lateral epikondylitt
  • Ekstensjon i albueleddet og reproduksjon av smerten ved isometrisk ekstensjonstest og samtidig radial deviasjon av håndleddet. Ved uttalte plager utløses smerten også ved 90° fleksjon i albuleddet
  • Svakhet av håndleddsekstensorene er et typisk funn
 • Medial epikondylitt
  • Smerte ved isometrisk fleksjonstest i håndleddet
  • Testen skal utføres med strak albue for å oppnå pålitelig testrespons
 • Generelt
  • Albuen viser ingen opphovning og den passive leddbevegeligheten er vanligvis helt normal

Vurderinger/konklusjoner

Forhold som styrker mistanken om arbeidsbetinget årsak

 • Økt eksponering for nevnte belastningfaktorer i arbeidet i tiden før symptomer oppstod
 • Klar bedring ved avlastning av nevnte faktorer som i helger og ferier
  • Manglende bedring kan også tyde på kronifisering som for øvrig skjer lettere ved uklar årsak, samtidig betennelse flere steder og sen behandlingsstart

Forhold som svekker mistanken om arbeidsbetinget årsak

 • Klare fritidsfaktorer tilstede i tiden før symptomdebut

Enkel funksjonsvurdering med tanke på arbeidsevne

 • Hvilke deler av arbeidet medfører forverring?
 • Hvilke deler av arbeidet påvirker ikke symptomene?
 • Påvirker eventuelle hvilesmerter allmenntilstand og konsentrasjon?

Oppfølging/behandling

 • Arbeidsplassvurdering vil i mange tilfeller kunne være aktuelt for konkludere med kausal sammenheng til arbeidet
 • Sikre at den ansatte får den nødvendige behandling og avlastning

Behandling

Flere behandlingsmetoder blir forsøkt ved lateral epikondylitt, men noen gullstandard finnes ikke. Aktuelle behandlinger er avlastning, injeksjon av steroider, NSAIDs, ultralyd, laser, manuell terapi og øvelsesterapi, kirurgi. Det vises til andre steder for mere utfyllende om behandling

Dersom en ikke kan unngå antatt uheldige belastninger i fremtiden i yrket, er det naturlig å tenke at styrking av funksjonene er fornuftig i tillegg til innsikt årsaksforholdene for å motivere for pauser og strekking .

 • Egenbehandling
  • Særlig i akutte tilfeller bør pasienten rådes til å unngå aktivitet og belastning som gir smerter. Mange klarer likevel jobben med litt tilpasninger. Bandasje og teiping anvendes hyppig, men det er sparsomt med dokumentasjon på nytte

Tilbakemeldinger

Til den ansatte

 • Dine konklusjoner om årsak, sekundærforbyggende tiltak og funksjonsvurdering
 • Generell informasjon om tilstanden

Til andre

Prinsipielt bør all tilbakemelding til andre kun gjøres med den ansattes samtykke

 • Epikrise til fastlegen med vekt på eventuell utført funksjonsvurdering og planlagt intervensjon på arbeidsplassen
 • Arbeidsgiver bør få din vurdering om årsaksforholdet dersom arbeidsbetinget, samt ditt bidrag til den funksjonsvurdering som eventuelt skal gjøres mellom arbeidstaker og arbeidsgiver
 • Både arbeidsrelaterte muskel-skjelett skader og belastningsplager i muskel-skjelett systemet som antas å være arbeidsrelaterte skal meldes som yrkessykdom på skjema 154 b til Direktoratet for Arbeidstilsynet

Kilder

Referanser

 1. Sluiter JK et al. Criteria document for evaluating the work-relatedness of upper-extremity musculoskeletal disorders. Scand J Work Environ Health 2001; 27 suppl 1: 1-102.
 • Ren medisinsk informasjon er hentet fra dokumentet Epikondylitt i Norsk Elektronisk Legehåndbok

Fagmedarbeidere

 • Norsk arbeidsmedisinsk forening, kvalitetsutvalget
 • Knut Jørgen Arntzen, bedriftslege, dr. med.
 • Bo Veiersted, overlege, dr.med.

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.