Spirometri (1.25)

Hensikt og omfang

 • Hensikten med denne veiledningen er å bidra til en mer ensartet og standardisert bruk av spirometri på bakgrunn av vel dokumenterte anbefalinger
 • Veiledningen erstatter ikke det enkelte spirometers bruksanvisninger, men gir generelle anbefalinger om gjennomføringen av spirometrien, samt tolkninger av de funn som blir gjort

Innledning

 • Ved å registrere maksimal, forsert ekspirasjon, kan lungenes belgfunksjon vurderes (FVC, FEV1, FEV%, FEF 25-75%, PEF m.v.)
 • Volum/tid kurven egner seg spesielt som grunnlag for å vurdere lungefunksjonen i forhold til referanseverdier som ledd i helsekontrollen

Utstyr

Valg av utstyr

 • Det finnes en rekke varianter av lungefunksjonsmålere
 • Det må sjekkes at spirometeret tilfredsstiller American Thoracic Society (ATS)/European Respiratory Society (ERS) kriteriene1. Ha kriteriene tilgjengelig for brukere av spirometeret

Kalibrering

 • Ethvert spirometer må jevnlig kalibreres
 • Automatisk kalibrering bør sjekkes med manuelle kalibreringer
 • Det skal med bakgrunn i bruksanvisningen utarbeides en prosedyre for kalibrering
 • Husk at ved epidemiologiske studier må kalibreringsverdiene, temperatur og barometertrykk loggføres

Generelle testbetingelser

 • Nøye informasjon eventuelt demonstrasjon på forhånd er viktig
 • Pasienten skal ikke røyke like før undersøkelsen (helst ca. en time)
 • Unngå testing rett etter større måltid eller anstrengelse (ca. en time)
 • Mål høyde uten sko
 • Pasienten bør sitte og neseklype brukes
 • Haka rett frem og rett i ryggen, munnstykket i høyde med munnen men ikke bøyd nakke
 • Tettsittende benklær eller belter bør løsnes
 • Nøye instruksjon av pasienten på forhånd og under prosedyren
 • Intens, oppmuntrende tilrop fra instruktøren under selve prosedyren er av største betydning

En pålitelig undersøkelse forutsetter en person som samarbeider helt ut med instruktøren og anstrenger seg til det ytterste for å oppnå maksimale verdier. Intens, oppmuntrende heiing fra instruktøren under selve ekspirasjonen er av største betydning.

Gjennomføring av undersøkelsen

Krav til spirometri

 • Minst 3 tilfredsstillende forsøk skal være gjort før prøven avsluttes
 • FEV skal variere med mindre enn 150 ml i de to beste forsøkene1
 • FVC skal variere med mindre enn 150 ml i de to beste forsøkene
 • FVC skal ikke avleses før kurven har flatet ut (vært flat i to sekunder). Det vil si at man ofte må la manøvren ta mer enn 6 sekunder (obstruktivitet gir lengere tid før avflating av kurven)
 • Mer enn åtte forsøk anbefales ikke. Kan forverre obstruksjonen hos astmatikere
 • De høyeste verdiene for FEV1 og FVC benyttes

Spirometri

 • Informer testpersonen grundig slik at vedkommende forstår hele prosedyren. Standard instruksjon for en forsert ekspirasjon er:
  • Pust rolig ut til lungene er helt tomme
  • Pust rolig inn til lungene er fylt maksimalt med luft og hold pusten
  • Sett munnstykket til munnen, bit forsiktig på munnstykket og lukk leppene omkring
  • Pust ut så kraftig og raskt du kan, inntil lungene er helt tomme for luft og instruktøren sier: "Takk, det holder"

Peak flowmeter (PEF)

 • PEF måler luftstrømshastigheten tidlig i den forserte ekspirasjonsmanøver og er avhengig av ekspirasjonsinnsatsen
  • PEF skal utføres uten neseklemme
  • Etter nullstilling av flowmeteret, blåser forsøkspersonen eksplosjonsartet med full styrke inn i flowmeteret som deretter avleses med de to høyest avleste verdier etter minst 3 forsøk
 • Pass på at flowmeteret nullstilles mellom hvert forsøk og at nålen virkelig stopper på maksimalt utslag
  • Vær oppmerksom på at kondens kan føre til svikt i låsemekanismen
 • PEF-registreringer bør utføres ved mistanke om yrkesrelatert astma
  • PEF registreres flere ganger daglig på samme tidspunkt over to til tre ukers varighet
  • På denne måten blir PEF-målinger utført både med og uten eksponering til det mistenkte agens, og daglige maksimums-, middels- og minimumsverdier noteres på millimeterpapir
  • Dersom PEF registreres sjeldnere enn hver 2. time, vil sensitiviteten for påvisning av yrkesastma reduseres, og registreringsperioden bør økes tilsvarende2

Tolkning

 • Det vises til ”Interpretative strategies for lung function tests” fra ERS3
 • Verdiene for de enkelte lungevolumene bør sammenliknes ikke bare med referanseverdier, men også med resultater fra tidligere spirometrier i forbindelse med helsekontroller
 • Tolkning av PEF-kurver kan være vanskelig da de varierer med bla. eksponerings- og vertsfaktorer
 • Døgnvariasjon på over 20% ses hyppig ved bronkial astma2

Referanseverdier

 • Lungefunksjon er avhengig av kjønn, alder og høyde
 • Spirometrifunn bør derfor sammenliknes med referanseverdier utarbeidet fra regresjonslikninger for hvert kjønn hos friske individer fra samme befolkning
 • Det foreligger nå referanseverdier for menn i aldersgruppen 30-46 år fra Hordaland4
 • Sjekk med leverandør av spirometeret hvilke referanseverdier som benyttes. Det bør tilstrebes bruk av norsk referansemateriale

Restriktiv lungesykdom

 • Når FVC er lavere enn 80% av forventet verdi, samtidig som FEV1 er tilnærmet normal, antyder dette restriktivitet
 • FVC kan være redusert ved volumoppfyllende prosesser i thorax (f.eks. pleuraeffusjon) eller under diafragma (f.eks. graviditet eller overvekt)
 • Nedsatt thoraxbeveglighet (f.eks. kyfoskoliose eller kalkpleuritt) og nedsatt ettergivelighet (f.eks. diffuse betennelser) kan også gi nedsatt FVC
 • Ratioen FEV1/FVC er vanligvis høyere enn normalt (0,75) ved restriktive lungesykdommer
 • Ved lungefibrose med betydelig nedsatt FVC kan det observeres reduksjon i luftstrømshastigheten (FEV1) slik at ratioen FEV1/FVC forblir uforandret2

Obstruksjon

 • Global Initiative for Chronic Obstructiv Lung Disease (GOLD) klassifisering:

Stadium 1: Mild kols

 • Mild luftstrømsobstruksjon:
  • FEV1/FVC < 0,70 og FEV1 ≥ 80% av forventet
 • Med eller uten kronisk hoste og/eller slim fra lungene
 • Pasienten er i dette stadiet ikke nødvendigvis klar over at lungefunksjonen er redusert
 • FEV1/FVC ratio faller med alderen og verdier under 70% kan forekomme uten at det foreligger KOLS hos personer over 65-70 år37

Stadium 2: Moderat kols

 • Økende luftstrømsobstruksjon
  • FEV1/FVC < 0,70 og:
  • FEV1 50-79% av forventet
 • Med eller uten kronisk hoste og/eller slim fra lungene

Stadium 3: Alvorlig kols

 • Alvorlig luftstrømsobstruksjon
  • FEV1/FVC < 0,70, og:
  • FEV1 30-49% av forventet
 • Akutte forverrelser av symptomer som har innvirkning på pasientens livskvalitet og prognose, ses oftest hos pasienter med FEV1 < 50% av forventet

Stadium 4: Svært alvorlig kols

 • Alvorlig luftstrømsobstruksjon
  • FEV1/FVC < 0,70 og:
  • FEV1 < 30% av forventet
 • Lungesvikt eller kliniske tegn til høyresidig hjertesvikt defineres som Stadium IV selv om FEV1 > 30%
 • Ved svært alvorlig KOLS er livskvaliteten betydelig redusert og forverrelser kan være livstruende

Systematisk reduksjon over flere kontroller

 • Når en variabel uttrykt som % av ventet verdi viser en liten, men systematisk reduksjon over flere helsekontroller, kan dette tyde på en luftveissykdom selv om verdiene tilsynelatende er innenfor "normal"-området

Funksjonsgruppe og invaliditetsgrad

 • Det vises til "Veiledning for bruk av Sosial og helsedepartementes invaliditetstabell" utarbeidet av Rikstrygdeverket i juni 2000 (5). Her finnes retningslinjer og tabeller for vurdering av invaliditetsgrad på bakgrunn av spirometrifunn og NYHA-klassifisering av funksjonsgrad

Oppfølging av patologiske funn

 • Det bør vurderes henvisning til lungelege for arbeidstakere med spirometriverdier som reduseres raskere enn forventet. Se for øvrig NEL’s veiledning om KOLS for retningslinjer ved billeddiagnostikk i tillegg til råd om når henvisning til spesialisthelsetjenesten er indisert
 • KOLS oppstått pga. langvarig eksponering for forurenset luft, behøver ikke gi kliniske symptomer før langt ut i sykdomsforløpet
 • Husk at tobakksrøyking er den vanligste årsaken til KOLS
 • Ved mistanke om astma henvises arbeidstaker til lungeavdeling med vedlagt PEF-kurver
 • Patologiske funn krever en vurdering av arbeidsmiljøet.

Vedlegg

Kilder

Relevante lover og forskrifter

Referanser

 1. Miller MR, et all. Standardisation of spirometry. Eur Respir J 2005; 26: 319-38. PubMed
 2. Hummerfelt S. Eide G.E. Kvåle G. and Gulsvik A. Predictors of spirometric test failure: A comparison of the 1983 and 1993 acceptability criteria from the European Community of Coal and Steel. Occup Environ Med 1995; 52: 547-53. PubMed
 3. Pellegrino R, et all. Interpretative strategies for lung function tests. Eur Respir J 2005; 26: 948-68. PubMed
 4. Hummerfelt S. Spirometric airflow limitation in norwegian men (Thesis). University of Bergen: 1998. ISBN 82-7788-067-7.
 5. Veiledning for bruk av Sosial og helsedepartementets invaliditetstabell av 21.4.1997. Rikstrygdeverket, 2000.
 6. GOLD kriteriene finnes på www.goldcopd.org. www.goldcopd.org

Fagmedarbeidere

 • Anne Kristin Møller Fell, overlege

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.