Utførelse av audiometrisk undersøkelse

Hensikt og omfang

 • Formålet med denne veiledningen er å sikre pålitelige målinger av høreterskel slik at man med rimelig stor sikkerhet kan skille personer som ikke har normal hørsel fra dem med hørsel innenfor det som regnes som normalt
 • Veiledningen omfatter
  • stemmegaffelundersøkelser
  • manuell rentoneaudiometri med luftledning
 • En fullstendig audiometrisk undersøkelse omfatter også rentoneaudiometri med beinledning samt taleaudiometri
  • Slike undersøkelser anses som spesialistoppgaver
 • Et hørselstap som påvises ved rentoneaudiometri med luftledning kan være betinget av mekanisk og/eller sensorinevralt hørselstap
 • Stemmegaffelprøver kan gi informasjon om typen hørselstap.
 • Ved påvisning av hørselstap bør det vurderes henvisning til spesialist i øre-, nese- og halssykdommer

Innledning

Definisjoner

 • Mekanisk hørselstap
  • Hørselstap betinget av mekaniske forhold i øregangen, trommehinnen eller mellomøret
 • Sensorinevralt hørselstap
  • Hørselstap betinget av tilstander i indreøret, hørselsnerven, eller hjernestammen

Generelt

 • Før audiometriske undersøkelser bør øreganger og trommehinner inspiseres for åpenbare årsaker til nedsatt hørsel, f.eks. voks eller trommehinneperforasjon

Undersøkelser

Stemmegaffelundersøkelser

Webers prøve

 • Prøven brukes til å skjelne mellom mekanisk og sensorinevralt ensidig eller asymmetrisk hørselstap
 • Undersøkeren setter en klingende lavfrekvent stemmegaffel midt på personens isse
  • Ved mekanisk hørselstap vil lyden høres best på det dårlige øret
  • Ved sensorinevralt hørselstap vil lyden høres best på det gode øret

Rinnes prøve

 • Prøven brukes til å skjelne mellom mekanisk og sensorinevralt hørselstap på det enkelte øret
 • Undersøkeren setter en klingende stemmegaffel på beinet bak det ene øret
 • Når undersøkelsespersonen ikke lenger hører tonen, flyttes stemmegaffelen foran øret
  • Normalt og ved sensorinevrale hørselstap skal tonen da forsatt høres (Rinne positiv)
  • Hvis det foreligger et mekanisk hørselstap på dette øret, vil personen ikke høre stemmegaffelen når den flyttes foran øret (Rinne negativ)

Rentoneaudiometri med luftledning

Undersøkelsesbetingelser

 • Personen som skal undersøkes bør ikke ha vært utsatt for støy samme dag som undersøkelsen.
 • Hvis cerumen må fjernes, bør undersøkelsen foretas dagen etter.
 • Det forutsettes at audiometeret er vedlikeholdt og kalibrert riktig
 • Kalibrering bør foretas jevnlig, anslagsvis hvert annet år
 • Undersøkelsesrommet bør være uten støy eller eventuelt isolert slik at undersøkelsespersonen ikke forstyrres av uvedkommende lyder
 • Undersøkelsespersonen bør først informeres om gangen i undersøkelsen
  • Det bør avtales hvordan personen skal gi signal når lyden høres
  • Ved å signalisere med henholdsvis høyre og venstre hånd, får man en ekstra kontroll på at øreklokkene er plassert på riktig side og at undersøkelsespersonen er årvåken
 • Øreklokkene plasseres riktig med hensyn til høyre og venstre side og slik at de tetter godt til rundt personens ører
  • Undersøkelsespersonen bør sitte vendt fra undersøkeren slik at han/hun ikke ser når lydsignalet gis

Undersøkelsen, frekvensrekkefølge

 • Det er vanlig å begynne testingen på 1000 Hz, som er en lett gjenkjennelig tonehøyde
 • Det beskrives to alternativer med tanke på gangen i undersøkelsen
  • Frekvensen testes i følgende rekke: 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, (evt. 6000 Hz,) 8000 Hz, 500 Hz, 250 Hz, (evt. 125 Hz)
   • Alle frekvensene testes på ett øre før man begynner på det andre øret
  • Man starter med frekvensen 1000 Hz på høyre øre og fortsetter med 2000 Hz, 4000 Hz, (evt. 6000 Hz,) 8000 Hz på samme side
   • Deretter går man over til 6000 Hz på venstre side og prøver på samtlige frekvenser i synkende rekkefølge på denne siden
   • Så svinger man over på høyre side igjen og prøver frekvensene fra 250 Hz og opp til 1000 Hz på denne siden
   • Denne metoden kan være tidsbesparende hvis man får treningen
 • Lydsignalene gis med varighet på 1-2 sekunder

Undersøkelsen, lydstyrke

 • Prinsippet er først å gi en lydstyrke slik at tonen med sikkerhet høres
 • Det er vanlig å starte med 20 dB
  • Hvis personen ikke hører dette, økes styrken til 30 eller 40 dB evt. mer
 • Deretter senkes styrken med 10 dB inntil tonen ikke høres. Videre økes styrken med 5 dB inntil tonen høres.
 • De siste trinnene gjentas en eller flere ganger. Tonen godkjennes som "hørt" når personen har hørt den minst to ganger.
 • De høretersklene som måles for de enkelte frekvensene avmerkes i audiogram eller skjema.
 • Det må fremgå klart hvilke målinger som hører til hvilket øre. Eksempel:
  • Start med et lydsignal av styrke 20 dB ? Høres
  • Gi et nytt lydsignal på 10 dB ? Høres
  • Gi et nytt lydsignal på 0 dB ? Høres ikke
  • Gi et nytt lydsignal på 5 dB ? Høres
  • Gi et nytt lydsignal på -5 dB ? Høres ikke
  • Gi et nytt lydsignal på 0 dB ? Høres ikke
  • Gi et nytt lydsignal på 5 dB ? Høres
  • Målingene resulterer i en høreterskel på 5 dB for den aktuelle frekvensen

Informasjon til den ansatte

Hva finnes av skriftlig informasjon

Kilder

Relevante lover og forskrifter

 • Arbeidstilsynet: Veiledning for bedriftshelsetjenesten om audiometri, best.nr. 416

Referanser

 • Lidén G. Audiologi. Almqvist & Wiksell Förlag AB. Stockholm, 1985
 • Fabritius HF. Veiledning for helsesøstre om hørsel og hørselsundersøkelse. Statens trykksakekspedisjon. (I-1930). Oslo, 1979

Fagmedarbeidere

 • Norsk Arbeidsmedisinsk Forening - Kvalitetsutvalget for Arbeidsmedisinske Veiledninger
 • Halfrid Waage, overlege, TSS, YMA

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.