Oversikt virkemidler og tiltak

Det finnes en lang rekke virkemidler og tiltak som skal understøtte målsetningen om å holde så mange som mulig i arbeid så lenge som mulig.

De fleste virkemidlene er generelle, og gjelder alle sykmeldte. I tillegg er det spesielle virkemidler knyttet til ordningene "Inkluderende arbeidsliv - IA" og "Raskere tilbake".

Generelle virkemidler

 • Avventende sykmelding
  • Aktuelt i arbeidsgiverperioden (de første 16 dager) når det medisinsk sett er forsvarlig å være i arbeidsrelatert aktivitet under forutsetning av tilrettelegging på arbeidsplassen
  • Den sykmeldte får med melding til arbeidsgiver (Sykmeldingsblankett del C), og arbeidsgiver avgjør om nødvendig tilrettelegging er mulig
  • Dersom nødvendig tilpasning på arbeidsplassen ikke er mulig omgjøres sykmeldingen til vanlig sykmelding
 • Gradert sykmelding
  • Brukes dersom den sykmeldte kan utføre deler av sine arbeidsoppgaver, enten ved å arbeide redusert tid, eller ved å bruke lenger tid på arbeidsoppgavene, eller etter tilrettelegging på arbeidsplassen
  • Gradert sykmelding kan også benyttes dersom den sykmeldte delvis kan utføre andre enn sine vanlige arbeidsoppgaver
  • Minste grad av sykmelding er 20%
 • Reisetilskudd
  • Gis når sykdom eller skade medfører at reisen til og fra jobb er årsak til sykefraværet
  • Reisetilskudd gis i stedet for sykepenger eller rehabiliteringspenger
 • Svangerskapspenger
  • Kan gis i stedet for sykmelding til gravide arbeidstakere hvor arbeidet kan medfører risiko for fosterskader og hvor omplassering ikke er mulig
  • For gravide kan man også søke om unntak fra arbeidsgiverperiode
 • Sykdom hos barn/pårørende
  • Arbeidstaker som har omsorg for barn under 12 år har rett til omsorgspenger når barnet eller barnepasser er syk
  • Pleiepenger ytes når barn er innlagt eller behandles poliklinisk i sykehus, eller når barnet lider av alvorlig eller livstruende sykdom
  • Pleiepenger kan også gis ved stell eller pleie av pårørende i livets sluttfase
  • Opplæringspenger kan ytes når funksjonshemmede eller kronisk syke barn skal delta på kurs eller opplæring ved godkjent helseinstitusjon
 • Arbeidsplassvurdering
  • NAV kan dekke utgifter til ekstern fysioterapeut eller ergoterapeut for å vurdere arbeidsplassen for arbeidstakere som er sykmeldt, eller som står i fare for sykmelding
  • Ordningen gjelder ikke arbeidsplasser som har egen bedriftshelsetjeneste
 • Hjelpemidler på arbeidsplassen
  • Det kan søkes NAV om økonomisk støtte til hjelpemidler som er nødvendige for å klare arbeidet
  • Dette gjelder både arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende
 • Unntak fra arbeidsgiverperiode
  • Aktuelt ved kronisk/langvarig sykdom med forventet hyppigere sykefravær enn gjennomsnittet
  • Også aktuelt under svangerskap
 • Arbeidsavklaringspenger
  • Støtte i forbindelse med skolegang, kurs, hospitering, arbeidstrening eller lignende aktiviteter med formål å komme i arbeid
  • Ytelsen kan også benyttes i sykepengeperioden
 • Raskere tilbake
  • Pakke av virkemidler for å forkorte sykefraværet for noen pasientgrupper - se under
 • Behandlingstilbud lettere psykiske og sammensatte lidelser
  • Det kan gis støtte for behandling hos psykolog eller psykiater i opptil 18 uker
  • Fastlege søker til lokalt NAV-kontor
 • Tettere oppfølging
  • Lovverket setter krav til tettere oppfølging av den sykmeldte sammenlignet med tidligere praksis
  • Arbeidsgiver har plikt til, i samarbeid med den sykmeldte, å lage en oppfølgingsplan innen 4 uker
  • Arbeidsgiver skal innkalle til og avholde dialogmøte 1 senest 7 uker etter hel eller gradert sykmelding
  • NAV skal innkalle til dialogmøte senest etter 26 uker dersom fortsatt sykmelding
  • Arbeidsgiver, arbeidstaker, sykmelder eller NAV kan kreve at det avholdes et dialogmøte 3 i regi av NAV i perioden etter dialogmøte 2

Raskere tilbake

 • Indivuduell avklaring, oppfølging og rehabilitering
  • Aktuelt når det foreligger oppfølgingsplan og bedriftsinterne tiltak er vurdert
  • NAV hjelper til med avklaring av problemet, oppfølging av arbeidsplass og forskjellige former for arbeidsrettet rehabilitering
 • Behandling i spesialisthelsetjenesten
  • Etter henvisning fra fastlege til lokal avdeling av "Raskere tilbake"
  • Gjelder behandling og rehabilitering for en rekke sykdomsgrupper: ortopedi, kroniske smertetilstander, ryggsmerter, psykiske sykdommer m.m.
 • Behandlingstilbud lettere psykiske og sammensatte lidelser
  • Det kan gis støtte for behandling hos psykolog eller psykiater i opptil 18 uker
  • Fastlege søker til lokal avdeling av "Raskere tilbake"

IA - Inkluderende arbeidsliv

 • Utvidet bruk av egenmelding
  • Egenmelding kan benyttes i opptil 8 kalenderdager sammenhengende, og i 24 dager i løpet av 12 mnd periode
 • Tilretteleggingstilskudd
  • Tilskudd til arbeidsgiver som kompensasjon for merutgifter i forbindelse med nødvendig tilrettelegging, arbeidsutprøvning eller praktisk hjelp for arbeidstaker
  • Kan brukes overfor enkeltpesoner eller grupper av ansatte
 • Honorar til bedriftshelsetjeneste (BHT)
  • NAV kan helt eller delvis dekke utgifter til bedriftshelsetjeneste i forbindelse med tiltak som øker muligheten for å unngå sykmeldinger eller letter tilbakeføring til arbeid
 • Samarbeid mellom BHT og NAV arbeidslivssenter
  • BHT og NAV arbeidslivssenter skal ha regelmessig kontakt
  • Arbeidslivssenteret utfyller og assisterer bedriftshelsetjenesten generelt og i individuelle saker

Kilder

 • Innholdet er hovedsakelig hentet fra NAV's hjemmesider - http://www.nav.no

Fagmedarbeidere

 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.