Bedriftslegens rådgivning til virksomheter vedrørende rus- og avhengighetsproblematikk (6.9)

Hensikt og omfang

Formålet med veiledningen er å hjelpe arbeidsmedisineren i dennes rådgivning til ledelse og ansatte i rusmiddelspørsmål.

Veiledningen skal sees i sammenheng med veiledningene 6.10 (rådgivning vedr. enkeltansatte) og 6.11 (oppfølging/hjelp/AKAN). Veiledningen retter seg mot alle leger som yter tjenester til bedrifter.

Målet med rådgivningen må være å utvikle en konstruktiv rusmiddelkultur i bedriften.

Innhold

 1. Bedriftslegens rolle og ansvar.
 2. Retningslinjer/rusmiddelpolicy generelt
 3. Vanlige hovedelementer i retningslinjer/rusmiddelpolicy for en virksomhet

Bedriftslegens rolle og ansvar

Bedriftslegen rådgir ut fra en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål, jfr. Arbeidsmiljøloven (AML) § 3-3.

Bedriftslegen er bedriftens fremste medisinske fagperson og bør opprettholde egen kunnskap og kompetanse på området.

Bedriftslegen bør være seg bevisst eksemplets makt. (Alle autoritetspersoner i bedriften kan gjennom egen adferd påvirke andres holdninger og adferd).

Retningslinjer/rusmiddelpolicy

Bedriftslegen skal være med når virksomheten, som del av det systematiske HMS-arbeidet (AML §3-1), skal utarbeide eller revidere sin rusmiddelpolicy.

Alkoholbruk kan inngå i mange ulike situasjoner knyttet opp mot arbeidsrelatert virksomhet. Bedriftsledelsen bør gjøre det klart når det er "Helt greit", "Ikke helt greit" eller "Ikke greit i det hele tatt" å bruke alkohol.

Alle ledernivåer, verneombud, tillitsvalgte og medarbeidere for øvrig skal ha kjennskap til virksomhetens retningslinjer vedrørende bruk av rusmidler. De fleste virksomheter har dessuten implementert AKAN (er AKAN-bedrifter). Dette skal også være kjent for alle.

Vanlige hovedelementer i retningslinjer/rusmiddelpolicy for en virksomhet

 • Holdningsskapende tiltak.
 • Ansvar for ledere, arbeidstakere, tillitsvalgte og verneombud.
 • Holdninger og regler for alkohol/rusmidler og vanedannende medikamenter relatert til arbeid og arbeidsrelaterte situasjoner (hjemmekontor, reiser, representasjon, interne/eksterne arrangementer, gaver, vinlotteri).
 • Henvisning til reglement for virksomhetens støtte- og hjelpetiltak/AKAN-tiltak relatert til ansatte med rusmisbruksproblemer.
 • Individuelle støtte- og kontrolltiltak (AKAN-kontrakt, testing/prøvetaking, evt. sanksjonsmuligheter).
 • I noen virksomheter kan det av sikkerhetsmessige grunner være aktuelt/være juridisk grunnlag for å vurdere spesielle forebyggende kontrolltiltak (før-ansettelse testing, screeningtesting av ansatte, undersøkelse/ransaking av bagasje, undersøkelse/ransaking av arbeidsplass) – AML § 9.

Organer/utvalg

Bedriftslegen skal delta i Arbeidsmiljøutvalg (AMU), AKAN-utvalg og andre relevante fora hvor rusmiddelmisbruk kan være aktuelt tema.

Enkle anonymiserte statistikker kan presenteres. (F.eks: Antall AKAN tilfeller/år eller antall helsekontakter som skyldes russpørsmål/år)

AKAN-utvalget anbefales formelt forankret som et underutvalg av (sentralt) AMU.

Vanlige oppgaver/ansvarsområder for et AKAN-utvalg:

 • Informere om rusmidler
 • Være virksomhetens rådgiver i rusmiddelspørsmål
 • Informere om virksomhetens retningslinjer for rusmiddelbruk
 • Revidere virksomhetens retningslinjer for rusmiddelbruk
 • Utarbeide årsrapport til AMU om rusmiddelarbeidet virksomheten

I relasjon til virksomhetens eller ansattes aktiviteter

Bedriftslegen bør aktivt bidra med holdningsskapende og rusforebyggende arbeid i virksomheten.

Aktuelle arenaer er bl.a. møter med ledelse, verneombud og tillitsvalgte, kurs/infomøter for ansatte og informasjon på virksomhetens intranettsider. Det kan være aktuelt med særskilt informasjon om viktigheten av gjennomtenkt forhold til rusmiddelbruk for ansatte som reiser mye.

Når virksomheten holder fester og arrangementer eller planlegger kurs og konferanser bør ledelse og medarbeidere være seg bevisst hvilket forhold virksomheten har til alkoholbruk.

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Norsk Arbeidsmedisinsk Forening - Kvalitetsutvalget for Arbeidsmedisinske Veiledninger
 • Trond Erik Bakkerud, bedriftsoverlege, Oslo universitetssykehus
 • Odd Reidar Lie, bedriftsoverlege, Oslo universitetssykehus
 • Pål Brenno, bedriftsoverlege, Oslo universitetssykehus

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.