Førerkortinnehavere, varsling om ikke oppfylte helsekrav

Hensikt og omfang

 • Hensikten med veiledningen er å sikre at legen gir de lovpålagte informasjoner på en juridisk og etisk korrekt måte, når personer ikke tilfredsstiller de helsemessige krav til førerkort

Beskrivelse

 • Ved midlertidig svekkelse under 6 måneder, gjøres innehaver oppmerksom på at han ifølge førerkortforskriftens vedlegg 1, §2 ikke har lov til å føre motorvogn
 • Ved varig svekkelse over 6 måneder, skal legen gi skriftlig varsel til innehaveren og fylkeslegen
  • Standardbrev kan brukes når advarsel gis
 • Melding skal sendes fylkeslegen sammen med andre relevante opplysninger
 • Kopi av advarselen arkiveres i pasientens journal. Opplysninger om at melding er sendt fylkeslegen skal noteres i journalen

Informasjon til førerkortinnehaver

Hva finnes av skriftlig informasjon til førerkortinnehaver

Vedlegg

Kilder

Relevante lover og forskrifter

 • LOV 1965-06-18 nr 04: Vegtrafikklov.
 • Forskrift om førerkort, LOVDATA
 • Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)
 • Førerkortveilederen 2016

Fagmedarbeidere

 • Norsk Arbeidsmedisinsk Forening - Kvalitetsutvalget for Arbeidsmedisinske Veiledninger
 • Thomas R. Thomassen, bedriftslege

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.